Νευροπάθειες και Μυοπάθειες

Gullain-Barre

Περιφερικές Νευροπάθειες

Παγιδευτικές νευρίτιδες

            -Σδρ.καρπιαίου σωλήνα

            -Κερκιδική κ ωλένια νευρίτιδα

            -σδρ.ταρσιαίου σωλήνα

            -πάρεση περονιαίου νεύρου

Μυοδυστροφίες(Duchene κ.α.)

Μυασθένια Gravis